ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 15

مشاوره و نوبت دهی 02632728716

متخصصین

دکتر سپهر جوادی کوشش

متخصص ژنتیک پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر نادر عبادی

متخصص ژنتیک پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی